AVG

Regels omtrent privacy binnen c.v. de Wielewoalers


Dit jaar start de nieuwe privacywet. De nieuwe wet regelt de bescherming en preventie van persoonlijke gegevens die de vereniging bewaart. Het gaat hierbij niet om wat er niet mag, maar juist om wat je verplicht bent op orde te hebben. Het “digitale bezit” moet goed beschermd zijn, maar ook gegevens op papier moeten aan dezelfde eisen voldoen. Er gaat dus veel veranderen, vooral op het gebied hoe je met persoonsgegevens omgaat en hoe je die bewaart. Dit verloopt via nieuwe regels en standaarden. Deze zijn ook allemaal van invloed op verenigingen en vragen om een grote inspanning. Concreet heeft de wet op vier domeinen grote invloed, namelijk:

Juridisch
ICT
Interne procedures
Opleiding

 

Juridisch: Er moeten veel zaken opnieuw juridisch worden vastgelegd zodat ze weer aansluiten bij de nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan je privacy beleid, contracten met externe partijen en je ICT-partners voor bijvoorbeeld de website.

ICT: De nieuwe wet gaat ook over hoe je gegevens veilig opslaat. Dus hoe ga je om met je back-ups en je cloud-oplossingen? En zijn je virus- softwarescanners up-to-date? Dat is namelijk nodig om de veiligheid van de opslag van gegevens te waarborgen.

Interne procedures: Binnen de vereniging leg je ook veel gegevens vast, zoals de ledenadministratie en betalingsgegevens. De nieuwe wet heeft betrekking op de procedures om dit te veilig te regelen. Want hoe ga je om met gegevens van ex-leden en wie heeft toegang tot welke informatie?

Opleiding: De nieuwe regels en procedures moeten ook bekend zijn bij de raadsleden. Want wat mogen zij nou wel en niet meer doen? En nog belangrijker, bij wie ligt welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Het is belangrijk dat ook wij hier aan voldoen. Er zal gehandhaafd gaan worden en volgen boetes als er niet aan deze wet voldaan wordt. Het bestuur is dan hoofdelijk aansprakelijk.

 

Welke gegevens en hoe gaan we er mee om?

Raadsleden
Van onze raadsleden verzamelen wij de NAW-gegevens, het telefoonnummer, het emailadres en de geboortedatum. Op de site staan zij met naam en foto vermeld. Hiervoor geven zij toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment weer ingetrokken worden. De secretaris verzamelt de gegevens en verspreid deze onder de raadsleden zodat zij met elkaar kunnen communiceren. De raadsleden zorgen voor een beveiligde opslag van deze lijst op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze gegevens mogen op geen enkele wijze door raadsleden verspreid worden buiten de raad van elf. Als er wijzigingen zijn past de secretaris deze lijst aan en dienen de voorgaande versies verwijderd te worden door alle raadsleden. Als het lidmaatschapsgeld door een bankoverschrijving is gedaan is bij de penningmeester ook het bankrekeningnummer bekend. Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester in te zien en eventueel 1x per jaar door de kascontrolecommissie.

Leden
Van onze leden verzamelen wij de NAW-gegevens en het emailadres. Wij vragen toestemming om deze gegevens op te mogen slaan. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de penningmeester en de secretaris. Zij zorgen voor een beveiligde opslag van deze lijst op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze gegevens mogen op geen enkele wijze worden verspreid. Als er wijzigingen zijn past de secretaris of penningmeester deze lijst aan. Deze lijsten worden opgeslagen in het archief. Als het lidmaatschapsgeld door een bankoverschrijving is gedaan is bij de penningmeester ook het bankrekeningnummer bekend. Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester in te zien en eventueel 1x per jaar door de kascontrolecommissie. Als een lid geen toestemming geeft voor het opslaan van deze gegevens dan worden ze na het uitgeven van de ledenkaart verwijderd uit de ledenlijst. Het lid dient er dan zelf zorg voor te dragen dat hij of zij tijdens alle activiteiten de ledenkaart bij zich heeft om aan te kunnen tonen dat hij of zij lid is. Ook dient men zich ieder jaar opnieuw aan te melden als lid.
Tijdens onze activiteiten waar entree wordt gevraagd zal er een ledenlijst bij de kassa aanwezig zijn om te kunnen controleren wie er lid zijn. Het raadslid bij de kassa in verantwoordelijk dat deze lijst niet door anderen kan worden ingezien en na afloop door de penningmeester vernietigd wordt.

Nieuwsbrief
Van onze ontvangers van onze nieuwsbrief bewaren wij de emailadressen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze hebben wij nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Deze nieuwsbrief versturen wij als bcc zodat de emailadressen niet voor alle ontvangers zichtbaar zijn. Via info@dewielewoalers kan men zich aan of afmelden voor de nieuwsbrief. Indien men zich afmeldt wordt het emailadres gelijk uit de lijst verwijderd.

 

Dansgarde de Wiekskes
Van onze danseressen verzamelen wij de NAW-gegevens, het emailadres, het telefoonnummer en als het lidmaatschapsgeld door een bankoverschrijving is gedaan is bij de penningmeester ook het bankrekeningnummer bekend. Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester in te zien en eventueel 1x per jaar door de kascontrolecommissie. Wij vragen de ouders van de danseressen toestemming om deze gegevens op te slaan en eventueel te gebruiken voor een inschrijving.
De gegevens zijn in te zien door de penningmeester en de trainsters en zijn beveiligd opgeslagen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze gegevens mogen niet verder gedeeld worden met uitzondering van het doen van een inschrijving voor een toernooi.
Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd worden de gegevens gelijk verwijderd.
De dansgarde heeft een eigen Facebookpagina waar regelmatig foto’s op gedeeld worden. In overleg met de ouders worden hier geen namen bij vermeld. Ouders kunnen ten allen tijde vragen om een foto te verwijderen.

 

Deelnemers dansfestival
Van de dansgroepen die deelnemen aan het Betuws Dansfestival verzamelen wij de NAW-gegevens, telefoonnummer en het emailadres. Van de danseressen verzamelen wij de naam en geboortedatum om ze in de juiste categorie te kunnen indelen. Deze gegevens worden verzameld door de Dansfestivalcommissie en beveiligd opgeslagen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze gegevens mogen alleen verder gedeeld worden met de penningmeester voor verwerking van de betalingen en de president, hij gebruikt deze om een goede presentatie van de dag te verzorgen. Hiervoor wordt op het inschrijfformulier om aanvullende informatie gevraagd. Hij zoekt zelf naar openbare informatie op het internet om de presentatie compleet te maken.
Als het inschrijfgeld door een bankoverschrijving is gedaan is bij de penningmeester ook het bankrekeningnummer bekend. Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester in te zien en eventueel 1x per jaar door de kascontrolecommissie.
De gegevens worden 1 jaar door de commissie bewaard en daarna verwijdert. De emailadressen worden gebruikt om de groepen voor de volgende editie uit te nodigen, mails worden als bcc verstuurd zodat niet alle emailadressen voor iedereen zichtbaar zijn.

Deelnemers optocht
Van de inschrijvingen die we krijgen voor de optocht verzamelen wij de NAW-gegevens, het emailadres, telefoonnummer en informatie over de deelname. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de secretaris en de optochtcommissie en zijn beveiligd opgeslagen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze inschrijvingen worden een jaar bewaard en daarna verwijderd.


Adverteerders Carnavalskrant de Nölerd
Van onze adverteerders verzamelen wij de NAW-gegevens en het emailadres. Deze zijn toegankelijk voor de secretaris, de penningmeester en de Nölerdcommissie. Deze gegevens zijn beveiligd opgeslagen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. Deze gegevens mogen niet verder verspreid worden. Deze gegevens worden door de commissie bewaard en opgeslagen in het archief als naslagwerk. Ze worden gebruikt om de juiste factuur te kunnen sturen, als deze factuur door een bankoverschrijving is voldaan is bij de penningmeester ook het bankrekeningnummer bekend. Deze gegevens zijn alleen door de penningmeester in te zien en eventueel 1x per jaar door de kascontrolecommissie.

 

Foto’s en filmmateriaal
Tijdens onze activiteiten worden er ook foto’s en filmpjes gemaakt. Deze plaatsen wij op onze website, facebookpagina, YouTube-kanaal, in onze nieuwsbrieven of in de carnavalskrant. Deze foto’s worden geplaatst zonder koppeling aan naam of andere persoonsgegevens. Mocht dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld voor de carnavalskrant, dan vragen wij vooraf toestemming aan de betreffende persoon.

 

Portretrecht en soorten portretten
In het portretrecht zijn twee soorten portretten: portretten die in opdracht zijn gemaakt en portretten die dat niet zijn. Bij de eerste kun je denken aan een fotoshoot door een professioneel fotograaf. Portretten zonder opdracht zijn bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn op een evenement of door paparazzi. Er zijn twee soorten portretrecht:
-Portret dat in opdracht is gemaakt: mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden (en de auteur).
-Portret dat niet in opdracht is gemaakt: mag zonder toestemming van de geportretteerde worden gepubliceerd.
Bij een portret dat niet in opdracht is gemaakt, moet de publicist rekening houden met de belangen van de persoon op de foto. Heeft deze een redelijk belang tegen publicatie? Dan mag hij gebruik van de foto verbieden of (na publicatie) een schadevergoeding eisen. Is een portret niet in opdracht gemaakt, dan mag de geportretteerde bezwaar maken tegen publicatie van de foto. Hij moet dan wel een redelijk belang aanvoeren. Dat kan bijvoorbeeld privacyschending zijn of een commercieel belang. Bij privacy gaat het over het respecteren van de persoonlijke levenssfeer. De rechter moet een afweging maken tussen vrijheid van meningsuiting en schending van het portretrecht. Het is immers niet verboden om mensen op straat te fotograferen en die foto’s te gebruiken in de krant. Er zijn nu eenmaal altijd passanten. Bij commerciële belangen, kun je denken aan een foto van een bekende Nederlander die zonder toestemming in een advertentie wordt gebruikt.


Financiën
Onze penningmeester beheert alle zaken omtrent de financiën. Hij heeft als enige toegang tot de bankrekening en afschriften. Tijdens de algemene ledenvergadering doet hij verslag van de financiële situatie van de Wielewoalers maar maakt daarbij geen persoonsgegevens bekend. Hij bewaard alle stukken 5 jaar en zijn beveiligd opgeslagen op een pc of in een cloud met up to date virusscan en firewall. De kascontrolecommissie komt 1x per jaar bijeen om alles te controleren en kunnen dan de gegevens inzien. Zij mogen ze niet exporteren of verspreiden.

 

Emailverkeer
De secretaris bewaart al het gevoerde relevante emailverkeer ter referentie. Dit kan ook door de commissies gedaan worden mochten zij dit nodig vinden. Deze mails mogen niet met derden gedeeld worden.


Inhoudsopgave Privacy-beleid c.v. de Wielewoalers
1 Inleiding
1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen
1.2 Systemen
1.3 Privacy statement
1.4 Updates privacy beleid
2.1 Gegevensmatrix
3 Verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens
4 Berichten verzenden
5 Online media
6 Misbruik van persoonlijke gegevens
7 Vragen en klachten
Bijlage 1: Privacy statement


1 Inleiding

C.v. de Wielewoalers hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door c.v. de Wielewoalers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. C.v. de Wielewoalers houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In dit privacy beleid staat beschreven hoe c.v. de Wielewoalers persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.

1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen
De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn;
• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
• beveiligen van de lidgegevens;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

1.2 Systemen
C.v. de Wielewoalers verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.

1.2.1 dewielewoalers.nl
De website www.dewielewoalers.nl is het informatie- en nieuwsportaal van de
vereniging. De informatie is openbaar toegankelijk. Hier worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

1.2.2 Financiën
De financiële administratie van c.v. de Wielewoalers verwerkt persoonsgegevens in
de debiteuren- en crediteurenadministratie van de vereniging. Deze gegevens
worden opgeslagen op een pc met wachtwoord.

1.2.3 Nieuwsbrief
Via outlook versturen wij regelmatig een nieuwsbrief. Deze wordt BCC verzonden
zodat de emailadressen niet voor iedereen zichtbaar zijn. Voor deze nieuwsbrief kan
men zich aan en afmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.2.4 Persoonsgegevens
Van onze leden, dansmariekes, adverteerders, deelnemers optocht en deelnemers
dansfestival verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegeven zijn opgeslagen op een
pc met firewall en beveiliging.


1.3 Privacy statement
C.v. de Wielewoalers verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In het privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door C.v. de Wielewoalers en haar commissies. Het privacy statement is te vinden op de website (www.dewielewoalers.nl) en is als bijlage toegevoegd bij dit document.

1.4 Updates privacy beleid
C.v. de Wielewoalers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


2.1 Gegevensmatrix
De volgende persoonsgegevens worden door C.v. de Wielewoalers geregistreerd.

3 Verstrekken persoonsgegevens
• Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van c.v. de Wielewoalers aan een niet bij c.v. de Wielewoalers aangesloten instantie/commissie is in geen enkel geval toegestaan.
• Indien bij c.v. de Wielewoalers het verzoek binnenkomt voor het verspreiden van informatie van een externe organisatie, kan dit binnen de bestaande social media kanalen of via een nieuwsbrief tot uitvoer worden gebracht. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarbij nooit toegestaan.
4 Berichten verzenden
C.v. de Wielewoalers en de commissies kunnen en mogen leden de voor hun lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten relevante informatie, ongevraagd toesturen. Dat kan zowel per mail, post als andere vormen van communicatie zijn. Dit gebeurt altijd als bcc als het meerdere personen betreft.

 

5 Online media
Online communicatie kan ook binnen de Wielewoalers niet meer ontbreken

5.1 Analytics
C.v. de Wielewoalers gebruikt op hun website cookies voor statistiek, op basis van
Google Analytics (_umtz, _utma, _utmb, _utmc):
• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
• het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van
onze website bezoekt
• het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
• het optimaliseren van de website

5.2 Cookies voor social media
Tot slot gebruiken we cookies zodat je onze artikelen kunt delen (en reageren) op social media:
De artikelen, foto's en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van
buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt
gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze
jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Deze cookies
maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media
bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij
hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun
eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen
wijzigen. C.v. de Wielewoalers heeft daar geen invloed op.

5.3 Disclaimer dewielewoalers.nl
De inhoud van www.dewielewoalers.nl is met de grootste zorg samengesteld.
Hoewel c.v. de Wielewoalers tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt c.v. de Wielewoalers expliciet
noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden
informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn
voor jouw eigen rekening en risico. C.v. de Wielewoalers garandeert niet dat deze
internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

5.4 Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer c,v, de Wielewoalers hyperlinks naar andere internetsites (van derden)
aanbiedt betekent dit niet dat zij de op of via deze internetsites aangeboden
producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van
dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. C.v. de Wielewoalers aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,
het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De
waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van
informatie op dergelijke internetsites, is door c.v. de Wielewoalers niet geverifieerd.

5.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid
C.v. de Wielewoalers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van
directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of
c.v. de Wielewoalers op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op
enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen
of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de
toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze
internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk
gebruik van informatie die aan de Wielewoalers of aan u wordt gezonden, (iv) de
werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze
internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software
die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in
verband met gebruik van deze internetsite.

5.6 Wijzigingen
C.v. de Wielewoalers behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde
te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling
periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met
inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


5.7 Datalekken
Uiteraard doet c.v. de Wielewoalers er alles aan om de in dit document genoemde
persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens
zouden mogen hebben te laten vallen. Mocht dit wel gebeuren dan heet dit een
datalek. Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en het waarschijnlijk is dat het
lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van het betrokken lid, dient dit lid een melding te ontvangen. In deze melding zal tenminste
de aard van de inbreuk en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van
de inbreuk te beperken bevatten. In artikel 34a van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is sinds 1 januari 2016 geregeld dat als er een datalek plaats vindt
dit gemeld moet worden. Er wordt hier echter met klemtoon gesproken over het
lekken van persoonsgegevens als gevolg van beveiligingsproblemen. Deze datalekken
moeten –als ze voldoende ernstig zijn- onverwijld worden gemeld aan de
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het CBP.

 

6 Misbruik van persoonlijke gegevens
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan volgens wet en beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik kan onopzettelijk zijn, omdat men niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van dit beleid verstaan we onder het begrip ‘misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of de organisatie.
We spreken over misbruik, wanneer:
- een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken.
- Een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem) is toegestaan.
- Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.
Om misbruik te voorkomen is het belangrijk dat een aantal maatregelen getroffen worden. Zo is het belangrijk om beleid op het gebied van privacy en persoonsgegevens te hebben, afspraken te maken en dit ook duidelijk te communiceren. Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in ieder geval onopzettelijk misbruik.

 

7 Vragen en klachten
Vragen over Privacy bij c.v. de Wielewoalers kun je stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook voor een klacht of melding kun je hier terecht. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen.

Bijlage 1: Privacy statement
C.v. de Wielewoalers verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Wielewoalers.
Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt c.v. de Wielewoalers persoonsgegevens? C.v. de Wielewoalers verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• leden en vrijwilligers, de Wiekskes, adverteerders, ontvangers van de nieuwsbrief, deelnemers aan het dansfestival
Waarvoor verwerkt c.v. de Wielewoalers persoonsgegevens? Als je lid wilt worden van de Wielewoalers of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.
Verwerkt c.v. de Wielewoalers ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.